11 maja 2017 r. podpisano list Intencyjny dotyczący współpracy w kierunku utworzenia Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. Efektem prac było podpisanie w dniu 20 listopada 2017 r. porozumienia o współpracy na rzecz utworzenia Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego.
Wałbrzyski Klaster Energetyczny przystąpił do drugiej edycji konkursu certyfikacji klastrów energii, do którego zgłosiły się 84 klastry z 14 województw. 33 z nich uzyskało certyfikaty, a 6 z nich przyznano certyfikaty z wyróżnieniem. Wyróżnienie przyznane przez Ministerstwo Energii otrzymał m.in. Wałbrzyski Klaster Energetyczny.

 

Wałbrzyski Klaster Energetyczny to porozumienie zawarte pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami badawczo-naukowymi, przedsiębiorcami i instytucjami wspierającymi rozwój odnawialnych źródeł energii i propagującymi idee ochrony środowiska.

Cele klastra

Celem strategicznym Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego jest budowa samowystarczalnego energetycznie obszaru i gospodarki efektywnie korzystającej z wysokosprawnych źródeł wytwórczych pracujących w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Celami operacyjnymi są:

 1. wypracowanie i następnie wdrażanie efektywnych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 2. stworzenie i następnie wdrażanie kompleksowych programów służących bezpieczeństwu i samowystarczalności energetycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej przy optymalnym wykorzystywaniu lokalnych zasobów energetycznych,
 3. podejmowanie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora szeroko pojętej energetyki odnawialnej, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii w celu zaspakajania lokalnego zapotrzebowania na energię (równoważenia podaży i popytu),
 4. planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,
 5. planowanie, wytwarzanie i dystrybucja energii w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej również biomasę i energię zgromadzoną w odpadach komunalnych,
 6. planowanie i realizacja projektów budowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia,
 7. planowanie i realizacja projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury, w tym w zakresie kompleksowej ich modernizacji,
 8. planowanie i realizacja projektów w zakresie rozwoju systemów magazynowania energii,
 9. planowanie i realizacja projektów w zakresie wdrażania inteligentnych systemów zarządzania stroną podażowo-popytową energii,
 10. planowanie i realizacja projektów w zakresie inteligentnych sieci energetycznych (ang.smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami, gospodarstwami domowymi lub przedsiębiorstwami oraz innymi użytkownikami sieci i dostawcami energii,
 11. zwiększanie świadomości odbiorców energii, promocja rozwoju energetyki prosumenckiej poprzez uczestnictwo w projektach szkoleniowych i doradczych realizowanych przez Wałbrzyski Klaster Energetyczny,
 12. podejmowanie działań mających na celu realne wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacji niskiej emisji,
 13. kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektro mobilności,
 14. propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji w obszarze energii odnawialnej we współpracy z podmiotami sfery badawczo – rozwojowej oraz prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego,
 15. realizacja wspólnych projektów promocyjnych i budowanie pozytywnego wizerunku branży energii odnawialnej na obszarze funkcjonowania Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego w celu pozyskiwania nowych podmiotów,
 16. opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi kapitału ludzkiego w zakresie rozwiązań w sferze produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

Członkowie klastra

Obecnie Wałbrzyski Klaster Energetyczny tworzy 16 podmiotów, w tym:
 • 5 gmin – Głuszyca, Jedlina – Zdrój, Szczawno – Zdrój, Walim oraz Wałbrzych
 • 7 spółek prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wałbrzychu, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” sp. z o.o. w Wałbrzychu,  Lokalna Energia Sp. z o.o., DZT Service Sp. z o.o.,
 • 1 jednostka naukowo – badawcza – Politechnika Wrocławska,
 • 1 osoba fizyczna prowadząca dział. gosp. – EL-WIND Ewa Siemińska,
 • 1 instytucja kultury – Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu
 • oraz koordynator Control Process S.A. 
Certyfikat Wałbrzyski Klaster Energetyczny w Wałbrzychu

Kontakt

Biuro Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego
ul. Widokowa 7
58-170 Dobromierz 
tel: 783 948 114 

Koordynator
CONTROL PROCESS S.A.
ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków
Tel.: + 48 12 25 58 400

Polityka prywatności